How to use CSS and jQuery to hide and show tab content

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Relaxgarden bvba  zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Relaxgarden bvba  worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Relaxgarden bvba ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.


Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Relaxgarden bvba  zijn vrijblijvend en Relaxgarden bvba  behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Relaxgarden bvba . Relaxgarden bvba  is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Relaxgarden bvba dit mee binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst van de bestelling.


Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzend- en transportkosten.
3.2 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn exclusief montagekosten
3.3 Bij bestelling van producten dient minimum tien procent (20%) van het aankoopbedrag vooraf te worden betaald. Relaxgarden behoudt zich het recht dit percentage op te trekken naargelang de aankoop. Het restant dient te worden voldaan bij/voor aflevering of afhaling.
3.4 Na ontvangst van het voorschot is de verkoop bindend. Bij annulering van de bestelling is het voorschot niet verhaalbaar.                                                                                                                                                                                                              
3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Relaxgarden bvba gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen zeven (7) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Relaxgarden bvba
3.7 Van rechtswege, en zonder enige aanmaning, zijn verwijlintresten van 12% verschuldigd op het saldo van de factuur vanaf de vervaldag tot datum van de volledige betaling. Bij toepassing van art. 1139, 1147 en 1152 van het Burgerlijk Wetboek zal na het verlopen van de betalingstermijn het onbetaalde bedrag van de factuur van rechtswege, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is, vermeerderd worden met 15%, met een minimum van 100 euro ten titel van contractuele forfaitaire schadevergoeding. Voor alle betwistingen en geschillen inzake de onderhavige factuur behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbank van Koophandel te Brussel.


Artikel 4. Levering
4.1 De leveringstermijn van de voorradige producten bedraagt maximaal 30 (dertig) werkdagen na ontvangst van de betaling, of zoveel korter als is bepaald in de overeenkomst tussen u en Relaxgarden bvba. De door Relaxgarden bvba opgegeven levertijden zullen niet als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Deze levertermijn is niet van toepassing voor producten op bestelling, deze worden bepaald in onderlinge overeenkomst en is niet bindend.
4.2 Wanneer de overeengekomen levertermijn, om welke reden dan ook, door Relaxgarden bvba overschreden wordt, zal Relaxgarden bvba u hiervan onmiddellijk via brief of e-mail in kennis stellen.
4.3 Transportkosten zijn niet inbegrepen in de prijs.
4.4 Leveringen geschieden enkel op gelijkvloers en in verpakking. Verpakkingsmateriaal wordt niet terug meegenomen
4.5 Indien u niet aanwezig bent op de afgesproken datum om de goederen in ontvangst te nemen en er een tweede levering nodig is, dan dient u een nieuwe datum af te spreken. Hiervoor wordt een extra transportkost van € 75 aangerekend per rit.
4.6 Bepaalde producten dienen nog beperkt gemonteerd te worden. Montage is bij de producten nooit inbegrepen.


Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Relaxgarden bvba verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.


Artikel 6. Privacy policy
6.1 Relaxgarden bvba zal uw persoonsgegevens verwerken en opnemen in een of meer bestanden.
6.2 Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens is het door Relaxgarden bvba kunnen nakomen van de overeenkomst die hij met u is aangegaan.
6.3 De persoonsgegevens die verwerkt worden, zijn alle gegevens die u invult in het bestelformulier wanneer u een product bestelt of hebt besteld.
6.4 Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.


Artikel 7. Garantie
7.1 Op elk product geldt een waarborg zoals bedoeld door artikel 1649bis B.W. en dit gedurende een periode van 2 jaar na levering. Deze termijn vangt aan daags na de levering aan het leveringsadres zoals opgegeven door de eindgebruiker. Het kasticket (of factuur)  én de leveringsbon gelden als enige vorm van garantiebewijs en moeten kunnen voorgelegd worden om aanspraak te kunnen maken op de wettelijke garantieregeling.
Zakelijke verkopen zijn uitgesloten van deze garantieregeling.
Bij levering dient de eindgebruiker elke zichtbare schade (inclusief : beschadigde verpakking) steeds te vermelden op de leveringsbon. Bij gebreke daaraan zullen klachten omtrent zichtbare schade niet meer aanvaard worden.
Indien de eindgebruiker na de levering, bij het openen van de verpakking een tekortkoming of beschadiging vaststelt, dient deze binnen de 72 uur na levering van de goederen schriftelijk gemeld te worden aan Relaxgarden. Om een vlotte afhandeling te verzekeren, is het bijvoegen van foto’s vereist. Klachten buiten deze periode van 72 uur zullen niet meer aanvaard worden.
7.2 Speciale garantiebepalingen voor de spa’s van Iquehottubs zijn als volgt :
7 Jaar : Ique garandeert dat het acryl oppervlak van de Ique Spa vrij is van defecten in materiaal- en fabricagefouten
5 Jaar : Ique garandeert dat het oppervlakmateriaal van de acryl structureel gegarandeerd tegen lekken. Dit verwijst naar de oppervlakte van de acryl en heeft specifiek 
             betrekking op de bescherming tegen blaasvorming, delaminatie of barsten.
3 Jaar : Ique garandeert dat het materiaal van de omkasting vrij is van defecten in materiaal- en fabricagefouten voor drie jaar. De garantie dekt enkel de structurele
             fouten met inbegrip van materiaal en fabricage. Verkleuring en verwering van het oppervlak zal van nature na verloop van tijd ontstaan en zijn geen gebreken.
2 Jaar : Ique garandeert de apparatuur en het sanitair. Dit verwijst naar sanitair, lekken, jet afsluiters en elektrische onderdelen (pomp, motor en spa pack)
1 Jaar : Ique garandeert  1 jaar garantie op de ozonator chip en toebehoren, pomp afdichtingen, O-rings, pakkingen, geïsoleerde Spacover, coverlift, trap, hoofdkussens (met uitzondering op verkleuring door chloor of UV), deksels en alle audio componenten.


Artikel 8. Productinformatie.
8.1 Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die verstrekt worden (op welke wijze dan ook) worden zo nauwkeurig mogelijk gedaan.
8.2 Relaxgarden is niet aansprakelijk voor adviezen, druk- en zetfouten op de website of door leveranciers of producenten verstrekte prijzen en technische gegevens.
8.3 Het gebruikte fotomateriaal is niet bindend en kunnen afwijken van de aangeboden producten

                                                                                                                                             
Artikel 9. Reclames en aansprakelijkheid
9.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Relaxgarden bvba daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen tien (10) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
9.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Relaxgarden bvba de keuze de desbetreffende producten tegen retournering in één van onze vestigingen te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.


Artikel 10. Bestellingen/communicatie
10.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Relaxgarden bvba dan wel tussen Relaxgarden bvba en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Relaxgarden bvba is Relaxgarden bvba niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van relaxgarden bvba.


Artikel 11. Overmacht
11.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft relaxgarden bvba ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat relaxgarden bvba gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
11.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan relaxgarden bvba kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.


Artikel 12. Diversen
12.1 Indien u aan relaxgarden bvba schriftelijk opgave doet van een adres, is relaxgarden bvba gerechtigd aan dat  adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan relaxgarden bvba schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestelling dienen te worden gezonden.
12.2 Wanneer door relaxgarden bvba gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat relaxgarden bvba deze Voorwaarden soepel toepast.
12.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met relaxgarden bvba in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door relaxgarden bvba vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
12.4 relaxgarden bvba maakt bij de uitvoering van sommige bestelling(en) en/of herstellingen gebruik van derden.


Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter
.